Nghiên cứu khoa học cấp bộ

[Hình ảnh] Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Ngày 24/11/2017, tại phòng Hội thảo quốc tế số 1, tòa nhà A1 trường Đăng ngày ((25/11/2017))

Đề tài cấp bộ giai đoạn 2000-2014

STT Đăng ngày ((08/02/2017))

Đăng kí nhận Nghiên cứu khoa học cấp bộ