Kế hoạch giảng dạy

[Thông báo] Về việc tiếp tục dời lịch học của sinh viên, học viên đến hết tháng 2/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Kính gửi các Thầy cô và các em sinh viên thông báo số 148/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc tiếp tục dời lịch học của sinh viên, học viên đến hết tháng 2/2020 để ứng phó với dịch bện Đăng ngày ((15/02/2020))

Đăng kí nhận Kế hoạch giảng dạy