Kế hoạch giảng dạy

[Thông báo] Về việc quay trở lại học tập của học viên, sinh tiên từ ngày 4/5/2020

Kính gửi các thầy cô CVHT và các em sinh viên Thông báo số 561/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc quay trở lại học tập của học viên, sinh viên từ ngày 4/5/2020. Chi tiết ở file đính kèm Đăng ngày ((24/04/2020))

[THÔNG BÁO] về việc tiếp tục triển khai học online từ 09/03/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Do diễn biến dịch bệnh CoviD-19 phức tạp, Nhà trường điều chỉnh hình thức giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy trực tuyến từ ngày 09/3/2020. Đăng ngày ((09/03/2020))

[Thông báo] Về việc tiếp tục dời lịch học của sinh viên, học viên đến hết tháng 2/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Kính gửi các Thầy cô và các em sinh viên thông báo số 148/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc tiếp tục dời lịch học của sinh viên, học viên đến hết tháng 2/2020 để ứng phó với dịch bện Đăng ngày ((15/02/2020))

Đăng kí nhận Kế hoạch giảng dạy