[THÔNG BÁO] về việc tiếp tục triển khai học online từ 09/03/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Do diễn biến dịch bệnh CoviD-19 phức tạp, Nhà trường điều chỉnh hình thức giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy trực tuyến từ ngày 09/3/2020.

Kính đề nghị các Thầy/Cô và các em sinh viên xem thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm.