CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

BA N CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

PGS.TS Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa

 

TS. Bùi Quốc Bình

Phó Trưởng khoa

PGS.TS. Trần Khánh Toàn

Phó Trưởng khoa 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC