Chức năng - Nhiệm vụ

Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

- Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành (kể cả hệ đào tạo không chính quy) theo kế hoạch chung của Trường:

+ Quản lý và tổ chức đào tạo 05 chuyên ngành bậc đại học: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Bảo đảm an toàn Hàng hải, Kỹ thuật cầu đường, Kiến trúc xây dựng.

+ Đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Xây dựng công trình thủy, thạc sỹ ngành Xây dựng công trình thủy, thạc sỹ Bảo đảm an toàn Hàng hải.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học của khoa, phối hợp với các đơn vị khác tổ chức giảng dạy các môn có liên quan đến chuyên môn của khoa cho các ngành khác trong trường;

- Chủ trì trong việc ra đề thi kết thúc các học phần.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa;

- Quản lý, tổ chức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập, sản xuất;

- Quản lý toàn diện cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa, lập thời khóa biểu, quản lý điểm của sinh viên. Phối hợp với phòng Đào tạo và công tác sinh viên lập danh sách sinh viên trong khoa đủ tư cách dự thi, kiểm tra học trình, học phần và thi tốt nghiệp;

- Biên soạn chương trình, giáo trình các học phần thuộc các ngành khoa quản lý và các ngành có môn học liên quan đến chuyên môn của khoa;

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị của khoa do Trường giao.