Đào tạo đại học

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KIẾN TRÚC

Đăng ngày ((16/07/2016))

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

1- Giới thiệu ngành Đăng ngày ((16/07/2016))

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

  1. Chương trình đào tạo    Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng Cầu đường. Đăng ngày ((16/07/2016))

GIỚI THIỀU VỀ NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

1. Chương trình đào tạo Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Thời gian học: 4,5 năm Đăng ngày ((16/07/2016))

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT AN TOÀN HÀNG HẢI

Chương trình đào tạo    Ngành đào tạo: Kỹ thuật An toàn hàng hải.    Thời gian học: 4,5 năm Đăng ngày ((16/07/2016))

Đăng kí nhận Đào tạo đại học