Chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Bảo đảm an toàn Hàng hải

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH: KHOA HỌC HÀNG HẢI

CHUYÊN NGÀNH: BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

MÃ SỐ: 8840106

(Kèm theo Quyết định số ....../QĐ-ĐHHHVN, ngày    tháng   năm 20..  của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam)

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt:          Khoa học hàng hải
  • Tên tiếng Anh:          Marine Science

Tên chuyên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt:          Bảo đảm an toàn hàng hải
  • Tên tiếng Anh:          Maritime Safety Engineering

Trình độ đào tạo:               Thạc sĩ - Bậc 7

Định hướng đào tạo:          Ứng dụng

Khóa học áp dụng:             Từ năm 2024

Hình thức đào tạo:             Chính quy

Thời gian đào tạo:              2 năm

Tổng số tín chỉ:                   60 tín chỉ

Đơn vị chuyên môn quản lý chương trình: Khoa Công trình, Trường ĐHHHVN

 

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu chung

CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Khoa học hàng hải chuyên ngành Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) đào tạo nhân lực trình độ cao có khả năng quản lý, điều hành, nghiên cứu để giải quyết hiệu quả vấn đề chuyên môn trong ngành Khoa học hàng hải thuộc lĩnh vực Khai thác vận tải; năng động, sáng tạo, thích nghi với mọi môi trường làm việc; có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành Khoa học hàng hải chuyên ngành Bảo đảm an toàn hàng hải theo định hướng ứng dụng sẽ đạt được:

MT1: Có kiến thức hệ thống trong ngành Khoa học hàng hải để thực hành nghề nghiệp trong thực tế.

MT2: Có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để thực hiện nghiên cứu, quản lý và điều hành các hoạt động về Bảo đảm an toàn hàng hải theo định hướng quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển và an toàn hàng hải, tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, nghiên cứu có liên quan, có năng lực về ngoại ngữ đáp ứng môi trường làm việc hội nhập.

MT3: Có năng lực nghiên cứu độc lập và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến Bảo đảm an toàn hàng hải theo định hướng quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển và an toàn hàng hải, vì lợi ích của tổ chức và cộng đồng nhằm phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

Chi tiết (xem thêm file đính kèm):

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon ctdt_ch_bda.pdf549.46 KB