Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Công trình thủy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

MÃ SỐ: 8580202

(Kèm theo Quyết định số ....../QĐ-ĐHHHVN, ngày    tháng      năm 20..  của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
  • Tên tiếng Anh: Hydraulic engineering

Tên chuyên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
  • Tên tiếng Anh: Hydraulic engineering

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Bậc 7

Định hướng đào tạo: Ứng dụng

Khóa học áp dụng: từ năm 2024

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 2 năm

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Đơn vị chuyên môn quản lý chương trình: Khoa Công trình

 

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu chung

CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy đào tạo nhân lực trình độ cao có khả năng quản lý, điều hành, nghiên cứu để giải quyết vấn đề hiệu quả trong ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy thuộc lĩnh vực xây dựng; năng động, sáng tạo, thích nghi với mọi môi trường làm việc; có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy  theo định hướng ứng dụng đạt được:

MT1: Có kiến thức hệ thống và nâng cao trong ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy để thực hành nghề nghiệp trong thực tế.

MT2: Có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để thực hiện quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất, nghiên cứu tại các đơn vị liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình thủy, có năng lực về ngoại ngữ đáp ứng môi trường làm việc hội nhập.

MT3: Có năng lực nghiên cứu độc lập và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình thủy, vì lợi ích của tổ chức và cộng đồng nhằm  phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

Chi tiết (xem thêm file đính kèm):

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon ctdt_ch_xd_ctt.pdf645.51 KB