Ngành Quản lý dự án đầu tư và xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

MÃ SỐ: 8580201

(Kèm theo Quyết định số ....../QĐ-ĐHHHVN, ngày    tháng      năm 2024  của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt: Kỹ thuật xây dựng
  • Tên tiếng Anh: Civil engineering

Tên chuyên ngành đào tạo:

  • Tên tiếng Việt: Quản lý dự án đầu tư và xây dựng
  • Tên tiếng Anh: Investment and construction project management.

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ – Bậc 7

Định hướng đào tạo: Ứng dụng

Khóa học áp dụng: từ năm 2024

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 2 năm

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Đơn vị chuyên môn quản lý chương trình: Khoa Công trình

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu chung

CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Quản lý dự án đầu tư và xây dựng đào tạo nhân lực trình độ cao có khả năng quản lý, điều hành, nghiên cứu để giải quyết vấn đề hiệu quả thuộc lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc; năng động, sáng tạo, thích nghi với mọi môi trường làm việc; có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo định hướng ứng dụng đạt được:

MT1: Có kiến thức hệ thống trong ngành Kỹ thuật xây dựng để thực hành nghề nghiệp trong thực tế.

MT2: Có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để thực hiện nghiên cứu, quản lý và điều hành các hoạt động quản lý tại đơn vị liên quan đến xây dựng, có năng lực về ngoại ngữ đáp ứng môi trường làm việc hội nhập.

MT3: Có năng lực nghiên cứu độc lập và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, vì lợi ích của tổ chức và cộng đồng nhằm  phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

Chi tiết (xem thêm file đính kèm):

File đính kèm: