Skip to navigation

Hoạt động sinh viên

(05/11/2015) Thực hiện chỉ đạo của Khoa Công trình về việc nâng cao chất lượng thực hiện đồ án tốt nghiệp và chống sao chép, phát huy tính tự lập và sáng tạo của sinh viên, ngày 20-10-2015 tại Phòng họp khoa, Bộ môn Công trình cảng và Công trình đường...
Subscribe to Hoạt động sinh viên