Hướng dẫn BTL, TKMH

Hướng dẫn dự toán G8 để làm BTL Tổ chức thi công

Đây là video hướng dẫn dự toán G8 để làm BTL Tổ chức thi công do thầy Thái Hoàng Phương thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn Project để làm BTL Tổ chức thi công

Đây là Video hướng dẫn Project để làm BTL Tổ chức thi công do thầy Thái Hoàng Phương thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn tổ hợp nội lực

Đây là Video hướng dẫn tổ hợp nội lực do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn thống kê thép, tra và nội suy

Đây là Video hướng dẫn thống kê thép, tra và nội suy do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn ghép layout AutoCad để trình bày bản vẽ đồ án

Đây là Video hướng dẫn ghép layout AutoCad để trình bày bản vẽ đồ án do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn chỉnh sửa bản vẽ AutoCad

Đây là Video hướng dẫn chỉnh sửa bản vẽ AutoCad do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn chạy SAP đồ án BTCT2 - Phần 2

Đây là video hướng dẫn chạy SAP đồ án BTCT2 - Phần 2 do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn chạy SAP đồ án BTCT2 - Phần 1

Đầy là Video hướng dẫn chạy SAP đồ án BTCT2 - Phần 1 do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn chạy SAP đồ án Thép 1 - Vì kèo

Đây là video hướng dẫn chạy SAP đồ án thép 1 - Vì kèo do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Hướng dẫn chạy SAP đồ án Thép 1 - Hệ dàn thép

Đây là video hướng dẫn chạy Sap - Đồ án thép 1 ( Hệ Dàn thép) do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện. Đăng ngày ((11/01/2018))

Đăng kí nhận Hướng dẫn BTL, TKMH