Hướng dẫn dự toán G8 để làm BTL Tổ chức thi công

Đây là video hướng dẫn dự toán G8 để làm BTL Tổ chức thi công do thầy Thái Hoàng Phương thực hiện.