Hướng dẫn chạy SAP đồ án Thép 1 - Hệ dàn thép

Đây là video hướng dẫn chạy Sap - Đồ án thép 1 ( Hệ Dàn thép) do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện.