Hướng dẫn chạy SAP đồ án Thép 1 - Vì kèo

Đây là video hướng dẫn chạy SAP đồ án thép 1 - Vì kèo do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện.