Tham quan công trình thực tế: Luồng Hải Phòng - Bộ môn An toàn đường thủy (năm 2016)