Tham quan công trình thực tế: Khu công nghiệp Đình Vũ - Bộ môn An toàn đường thủy (năm 2016)