Tham quan công trình thực tế: Công trình Cảng 128 - Bộ môn Công trình Cảng (năm 2016)