Tham quan công trình thực tế: Cống Cầu Xe - Bộ môn Xây dựng đường thủy (năm 2016)