Tham quan công trình thực tế: Cầu Niệm 1 - Bộ môn Kỹ thuật Cầu đường (năm 2015)