Liên chi Đoàn

Lễ trao học bổng khuyến khích học tập sinh viên khoa Công trình năm học 2019-2020

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng về việc tổ chức trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên từ năm học 2019-2020, ngày 16/09/2020 Khoa Công trình – Trường Đại học Hàng hải Đăng ngày ((19/09/2020))

Giới thiệu về Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Công trình

GIỚI THIỆU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG TRÌNH Đăng ngày ((12/04/2016))

Đăng kí nhận Liên chi Đoàn