Skip to navigation

Danh sách phòng SHL theo CVHT - cập nhật tháng 3/2016

Theo mô hình quản lý SV mới, các sinh viên sẽ sinh hoạt lớp theo CVHT. Trong file đính kèm này, danh sách phòng sinh hoạt lớp của từng CVHT đã được cập nhật đến tháng 3 năm 2016. Các sinh viên và thầy cô giáo viên quan tâm có thể xem chi tiết tại đây.

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: