Thí nghiệm cơ học đất bài 6 - Xác định khối lượng thể tích bằng phương pháp dao vòng