Video nguồn học liệu mở

Môn học

Đăng ngày ((25/05/2017))

Công trình thực tế

Đăng ngày ((25/05/2017))

Cơ đất

Đăng ngày ((25/05/2017))

Thí nghiệm VLXD

Đăng ngày ((25/05/2017))

Thực tập thủy văn

Đăng ngày ((25/05/2017))

Thiết bị Trắc địa

Đăng ngày ((25/05/2017))

Đăng kí nhận Video nguồn học liệu mở