Ban chủ nhiệm khoa

PGS.TS Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa

 

TS. Phạm Văn Trung

Phó trưởng khoa phụ trách khoa học

TS. Trần Khánh Toàn

Phó Trưởng khoa công tác Sinh viên