Ban chủ nhiệm khoa

PGS.TS Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa

 

TS. Phạm Văn Trung

    Phó trưởng khoa phụ trách khoa học           

PGS.TS. Trần Khánh Toàn

Phó Trưởng khoa phụ trách công tác Sinh viên